Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ecoccinelle.be
(versie BE2020/001 – van kracht sinds februari 2020)
 

1. Algemeen, toepasselijkheid


  1. Ecoccinelle VOF (hierna: ‘Ecoccinelle’) is een vennootschap onder firma, statutair gevestigd te Herent, Filips van Castiliëlaan 3, BTW - nummer BE 0742.566.672
   Ecoccinelle is te bereiken via het e-mailadres hallo@ecoccinelle.be. Meer informatie over Ecoccinelle en de door haar geleverde producten is te vinden op de website www.ecoccinelle.be.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen ecoccinelle.be en iedere aanbieder of afnemer die kleding aan Ecoccinelle in consignatie levert of via de fysieke of via een tijdelijk verkooppunt van Ecoccinelle afneemt.
   De aanbieder wordt geacht, door het toevertrouwen van de goederen en/of het aankoop van goederen via een verkooppunt van Ecoccinelle, deze algemene voorwaarden te accepteren.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij ecoccinelle.be voor de uitvoering er van tussenpersonen en/of andere derden heeft ingeschakeld. Deze tussenpersonen of andere derden kunnen zich eveneens op deze voorwaarden beroepen ten opzichte van aanbieder en afnemer.
  4. Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
  5. Ecoccinelle heeft het recht haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op hun website. De aanbieder en afnemer heeft dan ook altijd toegang tot deze algemene voorwaarden via de website www.ecoccinelle.be en wordt geacht de laatste versie hiervan gelezen/ begrepen te hebben.
  6. Ecoccinelle is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de aanbieder en de afnemer.


2. Specifieke bepalingen met betrekking tot de aanvoer van de kleding


  1. Elke aanbieder dient een natuurlijk persoon te zijn, woonachtig in België, en 18 jaar of ouder te zijn. De aanbieder biedt kleding in consignatie aan, aan de afnemer via het binnenbrengen van de goederen op het vestigingsadres van Ecoccinelle.
  2. Welke kleding komt in aanmerking? Nieuwe en in goede staat verkerende, tweedehands baby -en kinderkleding van bepaalde merken, cfr. Rubriek welke kleding op de website. Deze tweedehands kleding dient bovendien te voldoen aan een aantal voorwaarden, cfr rubriek voorwaarden kleding. Zo dient de kleding proper en gestreken te worden aangeleverd en mogen er geen gaten, verkleuringen of sporen van slijtage waarneembaar zijn. Bovendien dient de kleding te passen in het assortiment van Ecoccinelle. Uiteindelijk bepaalt het team van Ecoccinelle of de aangeleverde kleding in aanmerking komt om in de winkel te worden opgenomen en zal de aanbieder hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Dit team bepaalt tevens de prijs waarvoor de kleding in de winkel wordt opgenomen. Ecoccinelle heeft ten allen tijde het recht deze prijzen naar boven dan wel naar beneden aan te passen (denk hierbij aan soldenperiode, acties, e.d.)
  3. De ontvangen kleding wordt door Ecoccinelle zo spoedig mogelijk verwerkt (label, fotograferen, etc.) en in de winkel geplaatst. Er wordt echter geen garantie gegeven over de maximum termijn waarbinnen de ontvangen kledingstukken/ tweedehands kinderspeelgoed / tweedehands goederenen in de winkel zullen staan. De retours (kleding, speelgoed, e.d. die weerhouden worden) zullen na bekendmaking per mail en/of via www.ecoccinelle.be en/of via sociale media nog gedurende 14 dagen ter beschikking zijn in de vestiging van Ecoccinelle om deze artikelen terug op te halen. De artikelen die dan nog niet zijn opgehaald zullen door Ecoccinelle geschonken wordene en door Ecoccinelle te bepalen goed doel.
  4. Van ieder kledingstuk/ tweedehands kinderspeelgoed / tweedehands goed dat is verkocht, ontvangt de aanbieder een percentage van 40% van de verkoopprijs zoals genoemd in de winkel of tijdelijk verkooppunt. De BTW neemt Ecoccinelle voor haar rekening. Het bedrag dat de aanbieder verdient, zal na seizoenafsluiting of op uw vraag na afspraak worden overgeschreven op het rekeningnummer of dat de aanbieder doorgeeft aan een teamlid van Ecoccinelle.
  5. Ecoccinelle bepaalt wanneer bepaalde kleding uit de verkoop wordt gehaald en of de kleding bewaard wordt om later opnieuw te worden geplaatst in de winkel / tijdelijk verkooppunt. De kleding zal echter voor een maximumperiode van 1 jaar worden aangeboden in de winkel, indien de kleding binnen het jaar niet wordt verkocht zal Ecoccinelle dit aan de aanbieder kenbaar maken per e–mail. De aanbieder kan dan besluiten deze kleding via Ecoccinelle te schenken aan een door Ecoccinelle te bepalen goed doel of deze goederen binnen de 14 dagen te komen ophalen op het vestigingsadres van Ecoccinelle.
  6. De aanbieder heeft het recht om gedurende die 12 maanden na het aanleveren van de kleding per e-mail aan Ecoccinelle een verzoek te doen om bepaalde dan wel de resterende door de aanbieder geleverde kleding te (doen) retourneren voor zijn/haar eigen rekening. De verzendkosten voor retourneren van deze kleding zullen rechtstreeks door Ecoccinelle in rekening worden gebracht.
  7. In het geval dat de aanbieder een klacht over haar aankoop of plaatsing van de kleding in de winkel heeft, dient zij dit zo spoedig mogelijk te melden aan Ecoccinelle per post of e-mail via klacht@ecoccinelle.be, waarna Ecoccinelle zal trachten deze klacht naar tevredenheid van de aanbieder op te lossen.


3. Specifieke bepalingen met betrekking tot de aankoop van de kleding


  1. De door Ecoccinelle aangeboden kleding verkeert in goede staat en wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan tweedehands kleding is dat deze gebruikssporen vertoont.
  2. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dient de koper rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden kleding worden de maten vermeld zoals op het kledinglabel, bij twijfel kan de koper contact opnemen met Ecoccinelle via hallo@ecoccinelle.be.


4. Omstandigheden die wij niet in de hand hebben


Ecoccinelle zal al het mogelijke doen om haar verplichtingen na te komen, maar kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging, of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die Ecoccinelle zelf niet in de hand heeft. Indien er een vertraging optreedt, zal Ecoccinelle haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.


5. Prijs, betalingsmogelijkheden


  1. De prijzen die door het team van Ecoccinelle aan de kleding worden toegekend zijn mede afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat waarin de kleding zich bevindt.
  2. De in de winkel, tijdelijke verkooppunt vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
  3. Na betaling van de aangekochte goederen kan u een aankoopbon per e-mail ontvangen met de detail van de gekochte goederen.
  4. Betaling in de winkel of tijdelijk verkooppunt kan gebeuren via cash, payconiq by bancontact en per maestro.


6. Eigendomsvoorbehoud


  1. Alle door Ecoccinelle in het kader van de overeenkomst geleverde kleding blijft eigendom van de aanbieder totdat de potentiële koper het desbetreffend product heeft betaald.
  2. De door de aanbieder in consignatie geleverde kleding aan Ecoccinelle, die door Ecoccinelle aan de koper geleverd, mogen niet door de aanbieder worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt, noch mag deze kleding worden verpand of anderszins worden bezwaard. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de aanbieder veilig te stellen.
  3. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde kleding en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient de aanbieder Ecoccinelle daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.


7. Aansprakelijkheid


  1. Ecoccinelle is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Ecoccinelle. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de aangeleverde waarde van het desbetreffende (tweedehands-) kledingstuk / (tweedehands-) speelgoed / tweedehands goed.
  2. Ecoccinelle is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door de aanbieder of afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  3. Ecoccinelle is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Ecoccinelle draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.


8. Persoonsgegevens


  1. Alle persoonsgegevens die Ecoccinelle verkrijgt via www.ecoccinelle.be zullen vertrouwelijk worden behandeld. Ecoccinelle engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing sinds 25 mei 2018. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR) . De afnemer en de aanbieder kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op hem/haar betrekking hebben, of deze laten corrigeren door een brief en/of e – mail te richten aan Ecoccinelle. Mailadres: privacy@ecoccinelle.be. De door de afnemer en aanbieder verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met hem/haar als klant van Ecoccinelle, voor direct marketing en voor de globale beeldvorming van het cliënteel. De aanbieder en afnemer kan zich te allen tijde kosteloos tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden verzetten door een brief te richten aan Ecoccinelle VOF of via privacy@ecoccinelle.be.
  2. De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld een koerierbedrijf voor het leveren van de goederen).


9. Overmacht


  1. Ecoccinelle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de koper en/of aanbieder als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
  2. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Ecoccinelle gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Ecoccinelle, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Ecoccinelle, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. Ecoccinelle heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ecoccinelle haar verbintenis had moeten nakomen.
  3. Ecoccinelle kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.


10. Splitsbaarheid


  Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de algemene voorwaarden, en blijven de overblijvende bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.


  11. Intellectuele Eigendom


  Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht en merkrecht, op de website, de content en al het door Ecoccinelle aan koper en aanbieder geleverd materiaal, berusten uitsluitend bij Ecoccinelle, tenzij anders is aangegeven.


  12. Contactgegevens


  Voor verdere vragen over het verkopen en/of kopen van de nieuw en bijna nieuwe kleding, speelgoed, accessoires en andere goederen, kunt u per e–mail (hallo@ecoccinelle.be) contact opnemen met ons.


  13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


   1. Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met ecoccinelle.be is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
   2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leuven.