Springkasteel

Een springkasteel huren kan bij Ecoccinelle


Enkel voor verhuur regio Herent.


Stuur een mail naar hallo@ecoccinelle.be


Algemene voorwaarden i.v.m. het huren van het springkasteel:


     1. Schade veroorzaakt ten gevolge van verkeerd gebruik, wordt verrekend aan de huurder. Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade van welke aard ook, vastgesteld na de huurperiode. Bij vaststelling van schade bij afhaling moet deze betaald worden door de huurder of zijn verzekering zonder vrijstelling en voor het volledige bedrag.


     2. Indien het springkasteel gestolen wordt onder verantwoordelijkheid van de huurder dien de volledige aankoopsom + BTW betaald te worden binnen de 10 werkdagen na vaststelling. Bij diefstal wordt steeds een aangifte gedaan bij de politie. De huurder dient de verhuurder hiervan steeds schriftelijk in kennis te brengen.


     3. De huurder is steeds verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en alle verantwoordelijkheid betreffende de veiligheid en het correct gebruik van de gehuurde goederen liggen volledig bij de huurder gedurende de volledige huurperiode. Als er na de huurperiode blijkt dat er ontbrekende stukken, beschadigingen of kapotte stukken zijn aan het gehuurde materiaal, zal de huurder deze vergoeden tegen nieuwprijs. Alle schade wordt, indien nodig, hersteld door de fabrikant van het gehuurde materiaal.


     4. Alle gebruikskosten met betrekking tot het gehuurde materiaal zijn ten laste van de huurder.


     5. De verhuurder kan en is nooit aansprakelijk voor ongevallen en/of beschadigingen aan derden. Dit geldt ook voor de op- en afbouw, aan het grasperk of de ondergrond van welke aard ook. De verhuurder-eigenaar kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen,van welke aard ook! De verzekering is steeds ten laste van de huurder.


     6. Bij overmacht kan de verhuurder het contract beëindigen zonder kosten. De verhuurder kan, indien nodig, de gehuurde goederen vervangen door gelijkaardige, zonder dat daarvoor een vergoeding van welke aard voor kan geëist worden.


     7. De verhuurder behoudt zich het recht om bij slecht weer de verhuring niet te laten doorgaan.


     8. Door ondertekening van het contract geeft de huurder te kennen dat hij voornoemde afspraken en voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd en dat hij deze strikt zal opvolgen.


     9. De waarborg voor het gehuurde materiaal bedraagt 100 euro en dient vooraf betaald te worden. Deze wordt terug betaald na controle bij ophaling van het springkasteel en bij vermoedens van verkeerd gebruik of schade, binnen de week nadat vastgesteld is dat er geen schade is het gehuurde goed.


     10. De huurwaarborg wordt niet terug betaald in de volgende gevallen: - Bij zichtbare scheuren van het springkasteel. - Bij zichtbare schade aan de blaasinstallatie. - Bij schade, andere dan normale slijtage door abnormaal gebruik. - Wanneer het springkasteel door waterinsijpeling is beschadigd. - Bij laattijdige inlevering.


     11. De huur van het springkasteel dient steeds op voorhand betaald te worden, ten laatste op de dag van de levering en voor het springkasteel wordt opgezet. De huurprijs van het springkasteel bedraagt 125 per weekend of midweek.


     12. Het springkasteel zal onder geen beding worden verder verhuurd. Het zal ook onder geen beding gebruik worden voor geldelijke uitbating door de huurder.


     13. Het springkasteel zal op het afgesproken moment opgehaald worden. Bij overnachting van het springkasteel, dient de motor alsook de blazer na gebruik te worden ontkoppeld en veilig opgeborgen.


     14. In geval van overmacht van welke aard ook, die belet dat het nakomen van de bestelling, zal er geen enkele schadevergoeding van welke aard dan ook, aan de verhuurder aangerekend kunnen worden.